Mokronog - Spomenik padlim v NOB 1941 - 1945
Mokronog - Spomenik padlim v NOB 1941 - 1945